Now Loading...

등장차종:MITSUBISHI

LANCER GSR Evolution III [CE9A]

LANCER GSR Evolution III [CE9A]
탑승캐릭터
스도 쿄이치
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
5단
엔진형식
4G63

LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A]

LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A]
탑승캐릭터
이와키 세이지
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
5단
엔진형식
4G63

LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A]

LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A]
탑승캐릭터
란에보V를 모는 남자
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
5단
엔진형식
4G63

LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ T.M.EDITION [CP9A]

LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ T.M.EDITION [CP9A]
탑승캐릭터
란에보VI를 모는 남자
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
5단
엔진형식
4G63

LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A]

LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A]
탑승캐릭터
코바야카와
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
5단
엔진형식
4G63

LANCER Evolution Ⅸ GSR [CT9A]

LANCER Evolution Ⅸ GSR [CT9A]
탑승캐릭터
-
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
6단
엔진형식
4G63

LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A]

LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A]
탑승캐릭터
-
슈퍼차저
터보
구동형식
4WD
트랜스미션
6단
엔진형식
4B11
top page